Croatia property Sales logotip

Opći uvjeti poslovanja

Početna » Opći uvjeti poslovanja

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, agencija P.M.C. 2009 d.o.o., iz Splita, Gajeva 18, OIB: 27071764184, koja na tržištu posluje pod nazivom "Croatia Property Sales" (u daljem tekstu Posrednik) donosi:

OPĆE UVJETE POSLOVANJA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina i Nalogodavca (fizičke ili pravne osobe). Sklapanjem ugovora o posredovanju Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama ovih Općih uvjeta poslovanja.

II. OPĆI UVJETI UGOVORA
Članak 2.

Opći uvjeti ugovora su ugovorne odredbe sastavljene za veći broj ugovora koje jedna ugovorna strana (sastavljač) prije ili u trenutku sklapanja ugovora predlaže drugoj ugovornoj strani, bilo da su sadržani u formularnom (tipskom) ugovoru, bilo da se na njih ugovor poziva.

Članak 3.

Ovim se Općim uvjetima uređuju uvjeti za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina, sklapanje ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, prava i obveze posrednika te ugovornih strana u prometu nekretnina, posrednička naknada te prava i obveze prilikom prestanka ugovora o posredovanju.

Značenje izraza sadržanih u ovim Općim uvjetima
Članak 4.

Pojedini izrazi u smislu ovih Općih uvjeta utvrđeni su Zakonom o obveznim odnosima te imaju sljedeća značenja:

1. Posrednik u prometu nekretnina ovlašteno je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik koji ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina,

2. Posredovanje u prometu nekretnina su radnje Posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja Nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.

3. Nekretnine su čestice zemljišne površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

4. Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).

5. Treća osoba je osoba koju Posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.

6. Povezivanje stranaka je poslovna aktivnost Posrednika kojom dovodi u vezu Nalogodavce, Nalogodavce i Treće osobe. Posrednik je povezao Nalogodavce sa trećim osobama posebno ukoliko je neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje nekretnine, organizirao susret između Nalogodavca/Nalogodavaca i Trećih osoba radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla, priopćio im ime, broj telefona, telefaksa, e-maila treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili im je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine, neovisno o sredstvu priopćavanja.

III. UGOVOR O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA
Članak 5.

(1) Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina Posrednik se obvezuje da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.
(2) Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklapa se u pisanom obliku i u pravilu na vrijeme od 4 godine, a prešutno produžuje za isti period sve do kupoprodaje nekretnine ili pismenog otkaza jedne od ugovornih strana, osim ako nije drugačije ugovoreno.
(3) Ukoliko jedna od stranaka želi raskinuti ugovor o posredovanju, ona je obvezna drugu ugovornu stranku o raskidu ugovora izvijestiti pismenim putem.
(4) Ako nije drukčije propisano ovim Općim uvjetima, na obvezni odnos između Posrednika i Nalogodavca primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretninama te Zakona o obveznim odnosima.
(5) U ugovoru sklopljenu između Posrednika i Nalogodavca moraju osobito biti navedeni podaci o Posredniku, Nalogodavcu, vrsti i bitnome sadržaju posla za koji Posrednik posreduje, o posredničkoj naknadi te o mogućim dodatnim troškovima koji nastanu kad Posrednik u dogovoru s naručiteljem, tj. Nalogodavcem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja.
(6) Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina može sadržavati i druge podatke u vezi s poslom za koji se posreduje (npr. posebno ugovorene rokove i uvjete isplate posredničke naknade, podatke o osiguranju od odgovornosti, uvjete osiguranja isplate posredničke naknade i sl.).
(7) Ugovoru o posredovanju pridružuje se Popis razgledanih nekretnina. Popis razgledanih nekretnina popunjava Posrednik, a potpisuje stranka, tj. Nalogodavac na kraju razgleda nekretnina.

Isključivo posredovanje
Članak 6.

(1) Ugovorom o posredovanju Nalogodavac se može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena.
(2) Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je Posredniku platiti ugovorenu naknadu/kaznu kao i stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja (ukoliko su troškovi izričito ugovoreni). Ukoliko je Ugovorom o isključivom posredovanju ugovoreno, Nalogodavac je dužan Posredniku platiti ugovornu naknadu/kaznu kao i stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja i ukoliko samostalno sklopi pravni posao sa trećom osobom za vrijeme trajanja Ugovora.
(3) Prilikom zaključivanja Ugovora o isključivome posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.
(4) Ugovor o isključivom posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen, ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano.

IV. PONUDA NEKRETNINA
Članak 7.

(1) Naša se ponuda temelji na podacima koje zaprimimo pismenim i usmenim putem od strane Nalogodavca. Postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje.
(2) Posrednik zadržava mogućnost greške u opisu i/ili cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana i/ili iznajmljena i/ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje ponuđene nekretnine.
(3) Posrednik nije odgovoran za greške i/ili izrazito nemarno ponašanje Prodavatelja. Posrednik nije odgovoran za propuste ili štetu prouzrokovanu ograničenjima i skrivenim manama nekretnine koje su Nalogodavcu bile poznate ili su mu morale biti poznate, a na njih nije upozorio Posrednika.

V. CIJENA I VRIJEDNOST NEKRETNINA
Članak 8.

Cijene nekretnina iskazane su u eurima, a plative su u protuvrijednosti hrvatskih kuna, prema tečaju kojeg ugovore stranke.
U vrijednost nekretnine koja se određuje kao osnovica za obračun posredničke naknade ulazi i vrijednost pokretnina, opreme i namještaja koji se nalaze u nekretnini, ukoliko je ta vrijednost razdvojena samim pravnim poslom.

VI. IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI
Članak 9.

Posrednik nije odgovoran za greške i/ili izrazito nemarno ponašanje Nalogodavca, a osobito za slučaj davanja neistinitih, netočnih, nepravovremenih informacija odnosno u slučaju uskraćivanja istinitih, točnih, ažurnih informacija o nekretninama, odnosno uvjetima i predmetu posredovanja.

VII. PRIMANJE ISPUNJENJA
Članak 10.

(1) Ugovor o posredovanju ne ovlašćuje Posrednika da za Nalogodavca primi ispunjenje obveze iz ugovora sklopljenog njegovim posredovanjem.
(2) Za to je potrebna posebna pisana punomoć.
(3) Posrednik iznimno može, u ime i za račun Nalogodavca, zaključiti pravni posao o kupoprodaji samo ako je Nalogodavac za to izdao posebnu punomoć.

VIII. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA
Obveze posrednika
Članak 11.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama Posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:
(1) nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
(2) upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
(3) obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
(4) organizirati razgledavanje nekretnine,
(5) posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja (pred)ugovora,
(6) čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili su u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
(7) obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima relevantnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Obveza nalogodavca
Članak 12.

(1) Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama Nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito sljedeće:
1. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, uporabnu dozvolu, odnosno drugi odgovarajući akt o legalnosti nekretnine koja je predmet ugovora te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
2. dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
3. osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
4. obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
5. nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno pred-ugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su Posrednik i Nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti Posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,
6. nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno pred-ugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su Posrednik i Nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku ugovorenu posredničku naknadu i za slučaj da je Posrednik posredovao za obje strane, i za Nalogodavca i za treću osobu, i to neovisno o visini posredničke naknade koju je Posrednik naplatio od bilo koje strane;
7. ako je to izričito ugovoreno naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja
8. obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.
(2) Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drugačije, ništetna je.
(3) Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri i sukladno načelu savjesnosti i poštenja te je dužan Posredniku naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao ali ni manji od polovice posredničke naknade za posredovani posao.
(4) U posredničku naknadu nisu uključeni troškovi osiguranja pravne pomoći prilikom sklapanja ugovora o prodaji te sastavljanja prijedloga za uknjižbu, kao ni troškovi sudskih i javnobilježničkih pristojbi koje se duguje za navedene pravne radnje.

IX. KAD POSREDNIK STJEČE PRAVO NA PROVIZIJU
Članak 13.

(1) Posrednik ima pravo na proviziju i kad nije ugovorena.
(2) Ako visina provizije nije određena ni tarifom ili kojim drugim općim aktom, ni ugovorom, a ni običajem, odredit će je sud prema Posrednikovom trudu i učinjenoj usluzi.
(3) Posrednička naknada koju plaća Nalogodavac za uslugu posredovanja kod kupoprodaje nekretnine obično iznosi 3% + PDV. Naknada međutim prvenstveno ovisi o posredničkom ugovoru odnosno nalogu potpisanom između Posrednika i Nalogodavca pa može biti viša ili niža od navedenoga.
(4) Ukoliko stranka sama ponudi Posredniku naknadu, veću od ugovorene, Posrednik smije primiti takvu nagradu, ali pod uvjetom da ona nije u očitom nerazmjeru s njegovim uslugama, s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem stranke.

Članak 14.

(1) Posrednik stječe pravo na proviziju kada se ispuni jedan od uvjeta;
- u trenutku sklapanja Predugovora o kupoprodaji, Ugovora o kupoprodaji ili nekog drugog pravnog posla kojim je/će nekretnina nedvojbeno promijeniti vlasnika;
- u trenutku sklapanja Ugovora o prijenosu poslovnih udjela u društvu ukoliko je društvo vlasnik nekretnine koja je predmet posredovanja;
- u trenutku donošenja Odluke kojom se jedno društvo pripaja drugom društvu ili Odluke kojom jedno društvo preuzima drugo društvo ili donošenja bilo kakve druge Odluke u društvu kojom se mijenja osnivač društva a društvo je vlasnik nekretnine koja je predmet posredovanja;
- isplata bilo kojeg dijela kupoprodajne cijene ili ugovorene naknade prodavatelju (npr. cijena u cijelosti, kapara, prvi ugovoreni obrok cijene).
(2) Posrednik stječe pravo na proviziju i u slučaju da pravne poslove iz st. 1. zaključi bračni ili izvanbračni drug Nalogodavca, njegov bliži srodnik ili bliska osoba.
(3) Posrednik stječe pravo na proviziju i u slučaju da pravne poslove iz st. 1. zaključi trgovačko društvo, ako je to društvo osnovao Nalogodavac, njegov bliži srodnik ili bliska osoba i/ili u tom društvu Nalogodavac, njegov bliži srodnik ili bliska osoba drže zajedno više od 50% (pedeset posto) vlasničkih udjela (poslovnih udjela, dionica i sl.).
(4) Kad je ugovor sklopljen pod raskidnim uvjetom, ostvarenje uvjeta nema utjecaja na Posrednikovo pravo na proviziju.
(5) U slučaju nevaljanosti ugovora Posrednik ima pravo na proviziju ako mu uzrok nevaljanosti nije bio poznat.

X. PRESTANAK UGOVORA O POSREDOVANJU
Članak 15.

(1) Ugovor o posredovanju prestaje istekom roka na koji je Ugovor zaključen, Otkazom ili Raskidom bilo koje od ugovornih strana, o čemu je strana koja raskida dužna drugu ugovornu stranu izvijestiti pismenim putem. Ova se odredba ne odnosi na ugovore o isključivom posredovanju.
(2) Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.
(3) Ako u roku ne dužem od 2 godine nakon prestanka tog ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.
(4) Odredbe stavka 2. i 3 ovoga članka odnose se i na prestanak ugovora o isključivome posredovanju.

XI. ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE
Članak 16.

(1) Na odnose između Posrednika i Nalogodavca koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti Ugovorom o isključivom posredovanju, posredno se primjenjuju odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, odnosno ako ni tako ne bi bili uređeni tada se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima.
(2) Na ugovorne odnose koji su zasnovani prije stupanja na snagu ovih Općih uvjeta poslovanja, a koji nisu okončani, na odgovarajući način primijeniti će se odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja.
(3) Za sporove koje nastanu iz u svezi s ovim Ugovorom mjesno će nadležan biti stvarno nadležni sud u Splitu, osim ako se drugačije ne ugovori.
(4) Ovi Opći uvjeti objavit će se na službenoj internetskoj stranici Posrednika www.croatiapropertysales.com, te će biti istaknuti u službenim prostorijama Posrednika.
(5) Sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta moraju biti sastavljene u pismenom obliku i objavljene u skladu s člankom 16, stavak (4) ovih Općih uvjeta.
(6) Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 01.01.2020. godine.