Croatia property Sales logo

Obecné podmínky

Domovská stránka » Obecné podmínky

Dle ustanovení Zákona o zprostředkování nemovitostí P.M.C. 2009 d.o.o., ze Splitu, Gajeva 18, OIB: 27071764184, která na trhu působí pod názvem „Croatia Property Sales“ (dále jen Zprostředkovatel) přináší:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1.

Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi realitní kanceláří a objednavatelem (fyzickou nebo právnickou osobou).
Klient uzavřením zprostředkovatelské smlouvy stvrzuje, že se seznámil s ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek a že s nimi souhlasí.

II. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
Článek 2.

Všeobecné smluvní podmínky jsou smluvní ustanovení sestavené pro řadu smluv, které jedna smluvní strana (sestavovatel) navrhne druhé smluvní straně před uzavřením smlouvy nebo v době uzavření smlouvy, ať už jsou obsažena ve formální (standardní) smlouvě nebo uvedené ve smlouvě.

Článek 3.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky výkonu realitní zprostředkovatelské činnosti, uzavírání smluv o realitním zprostředkování, práva a povinnosti realitních kanceláří a smluvních stran, zprostředkovatelské poplatky a práva a povinnosti při ukončení zprostředkovatelských smluv.

Význam pojmů obsažených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách
Článek 4.

Některé pojmy ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou stanoveny Zákonem o povinných vztazích a mají následující význam:

1. Realitní makléř je oprávněná společnost, obchodník nebo živnostník, který splňuje podmínky pro výkon realitního zprostředkování,

2. Realitní zprostředkování je jednání realitního makléře týkající se spojení klienta a třetí osoby a jednání a přípravy k uzavření právních obchodů, které jsou předmětem konkrétní nemovitosti, zejména při koupi, prodeji, směně, pronájmu, nájmu, atd.

3. Nemovitostí se rozumí pozemek spolu se vším, co je s pozemkem na povrchu nebo pod povrchem trvale spojeno v souladu s ustanoveními obecného předpisu o vlastnických a jiných věcných právech.

4. Objednavatelem/klientem je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá písemnou zprostředkovatelskou smlouvu s Realitní kanceláří (prodávající, kupující, nájemce, pronajímatel, a další případní účastníci realitních obchodů.

5. Třetí osobou je osoba, kterou se Realitní makléř snaží spojit se zmocnitelem za účelem sjednání uzavření právních obchodů, kterým je konkrétní nemovitost předmětem.

6. Propojování stran je obchodní činností Zprostředkovatele, která spojuje Zadavatele, Zadavatele a Třetí osoby. Zprostředkovatel spojil Zadavatele s třetími osobami, zejména pokud Zadavatele přímo vzal nebo poslal na prohlídku nemovitosti, zorganizoval schůzku Zadavatele / Zadavatelů a Třetích osob za účelem vyjednání právního obchodu, sdělil jim jméno, telefonní číslo, fax, e-mail třetí osoby oprávněné k uzavření právního obchodu nebo jí sdělil přesnou polohu požadované nemovitosti bez ohledu na způsob komunikace.

III. SMLOUVA O REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
Článek 5.

(1) Smlouvou o realitním zprostředkování se Zprostředkovatel zavazuje, že se pokusí vyhledat a zkontaktovat klienta s třetí osobou za účelem sjednání a uzavření určitého právního obchodu o převodu nebo zřízení určitého práva k nemovitosti, Zadavatel se zavazuje zaplatit mu určitou odměnu za zprostředkování, pokud bude právní obchod uzavřen.
(2) Smlouva o realitním zprostředkování se uzavírá písemně, zpravidla na dobu 4 let, a na stejnou dobu se mlčky prodlužuje až do prodeje nemovitosti nebo písemného zrušení jedné ze smluvních stran, není-li dohodnuto jinak.
(3) Pokud si jedna ze stran přeje ukončit smlouvu o zprostředkování, je povinna o ukončení smlouvy písemně informovat druhou smluvní stranu.
(4) Pokud tyto Všeobecné obchodní podmínky nestanoví jinak, použijí se na závazkový vztah mezi Zprostředkovatelem a Objednavatelem ustanovení zákona o realitním zprostředkování a Zákona o občanskoprávních závazcích.
(5) Smlouva uzavřená mezi Zprostředkovatelem a Objednavatelem musí obsahovat údaje o Zprostředkovateli, Objednavateli, druhu a podstatné náplni práce, kterou Zprostředkovatel zprostředkovává, o odměně zprostředkovatele a případných vícenákladech, které vzniknou, když Zprostředkovatel po dohodě s Objednavatelem, tj. Klientem, pro něj provádí další služby související s prací, která je předmětem zprostředkování.
(6) Smlouva o realitním zprostředkování může obsahovat i další údaje související s obchodem, pro který je zprostředkování provozováno (např. zvlášť sjednané podmínky pro placení zprostředkovatelské odměny, informace o pojištění odpovědnosti, podmínky pro zajištění úplaty zprostředkování, podmínky pro placení zprostředkovatelské odměny). poplatky atd.).
(7) Přílohou zprostředkovatelské smlouvy je Seznam prohlížených nemovitostí. Seznam prohlížených nemovitostí vyplní Zprostředkovatel a na konci prohlídky nemovitosti jej podepíše strana, tj. Klient.

Výhradní zprostředkování
Článek 6.

((1) Smlouvou o zprostředkování se Objednavatel může zavázat, že si na zprostředkovanou práci nenajme žádného jiného zprostředkovatele (výhradně zprostředkování), jehož závazek musí být výslovně sjednán.
(2) Pokud v průběhu trvání Smlouvy o výhradním zprostředkování uzavřel Objednavatel prostřednictvím zprostředkovatele prostřednictvím jiného zprostředkovatele právní obchod, ke kterému byl výhradnímu zprostředkovateli dán příkaz ke zprostředkování, je povinen zaplatit zprostředkovateli dohodnutou odměnu / penále. i skutečné náklady vzniklé při zprostředkování (pokud jsou náklady výslovně dohodnuty). Stanoví-li tak Smlouva o výhradním zprostředkování, je Objednavatel povinen uhradit Zprostředkovateli smluvní odměnu/pokutu i skutečné náklady vzniklé při zprostředkování i pokud samostatně uzavře v průběhu Smlouvy právní obchod s třetí osobou.
(3) Při uzavírání Smlouvy o výhradním zprostředkování je Zprostředkovatel povinen upozornit Objednavatele na význam a právní důsledky tohoto ustanovení.
(4) Smlouva o výhradním zprostředkování uzavřená na dobu určitou zaniká uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, nebyla-li v této lhůtě uzavřena smlouva, na kterou byla zprostředkována.

IV. NABÍDKA NEMOVITOSTÍ
Článek 7.

(1) Naše nabídka vychází z informací, které dostáváme písemně a ústně od Objednavatele. Je zde možnost chyby v popisu a ceně nemovitosti a možnost, že inzerovaná nemovitost byla již prodána, pronajata nebo majitel nemovitosti od prodeje odstoupil.
(2) Zprostředkovatel si vyhrazuje možnost chyby v popisu a/nebo ceně nemovitosti a možnost, že inzerovaná nemovitost již byla prodána a/nebo pronajata a/nebo vlastník nemovitosti odstoupil od prodeje nabízené nemovitosti.
(3) Zprostředkovatel neodpovídá za chyby a/nebo hrubou nedbalost prodávajícího. Zprostředkovatel neodpovídá za opomenutí či škody způsobené omezeními a skrytými vadami nemovitosti, které byly Objednavateli známy nebo mu musely být známy a Zprostředkovatele na ně neupozornil.

V. CENA A HODNOTA NEMOVITOSTÍ
Článek 8.

Ceny nemovitostí jsou vyjádřeny v eurech a jsou splatné v chorvatských kunách podle směnného kurzu dohodnutého smluvními stranami.
Hodnota nemovitosti, která je stanovena jako základ pro výpočet zprostředkovatelské odměny, zahrnuje i hodnotu movitých věcí, zařízení a nábytku nacházejících se v nemovitosti, pokud je tato hodnota oddělena samotným právním úkonem.

VI. PROHLÁŠENÍ O ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI
Článek 9.

Zprostředkovatel neodpovídá za chyby a/nebo krajně nedbalé jednání Objednavatele, a to zejména v případě uvedení nepravdivých, nepřesných, pozdních údajů nebo v případě popření pravdivých, přesných, aktuálních údajů o nemovitosti, tzn. podmínky a předmět zprostředkování.

VII. PŘIJÍMÁNÍ PLNĚNÍ
Článek 10.

(1) Smlouva o zprostředkování neopravňuje zprostředkovatele, aby za objednatele přebíral plnění závazku ze smlouvy uzavřené jeho zprostředkováním.
(2) K tomu je potřeba zvláštní písemná plná moc.
(3) Zprostředkovatel může výjimečně jménem a na účet Klienta uzavřít právní obchod o prodeji pouze v případě, že Klient udělil zvláštní plnou moc.

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
Závazky zprostředkovatele
Článek 11.

Smlouvou o realitním zprostředkování se Zprostředkovatel zavazuje plnit zejména:
(1) usilovat o nalezení a spojení s Objednavatelem třetí osobu za účelem uzavření zprostředkovatelské transakce,
(2) seznámit Objednavatele s průměrnou tržní cenou obdobných nemovitostí,
(3) provádět nezbytné úkony k prezentaci nemovitosti na trhu, vhodnou formou inzerovat nemovitost a provádět všechny další úkony sjednané ve smlouvě o realitním zprostředkování, které přesahují obvyklou prezentaci, a za to má nárok na zvláštní, předem stanovené náklady,
(4) zorganizovat prohlídku nemovitosti,
(5) zprostředkovávat jednání a snažit se dosáhnout uzavření (před) smlouvy,
(6) uchovávat osobní údaje Objednavatele a na základě písemného příkazu Objednavatele uchovávat v obchodním tajemství údaje o nemovitostech, pro které zprostředkovává nebo s ní souvisejí, nebo s podnikem, pro který zprostředkovává,
(7) informovat objednatele o všech okolnostech významných pro plánovanou činnost, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.

Závazky objednavatele
Článek 12.

(1) Smlouvou o realitním zprostředkování se klient zavazuje plnit zejména:
1. informovat Objednavatele o všech okolnostech, které jsou důležité pro zprostředkování a předložit přesné informace o nemovitosti a pokud musí poskytnout Zprostředkovateli umístění, stavební, kolaudační povolení nebo jiný odpovídající akt o zákonnosti nemovitosti, která je předmětem smlouvy a doložit Zprostředkovateli plnění závazků vůči třetí osobě,
2. předložit Zprostředkovateli doklady prokazující jeho vlastnictví k nemovitosti, popřípadě jiné věcné právo k nemovitosti, která je předmětem smlouvy, a upozornit Zprostředkovatele na všechna evidovaná i neevidovaná břemena, která na nemovitosti existují,
3. poskytnout Zprostředkovateli a třetí osobě, která má zájem o uzavření zprostředkovaného obchodu, prohlídku nemovitosti,
4. informovat Zprostředkovatele o všech relevantních informacích o poptávané nemovitosti, což zahrnuje zejména popis nemovitosti a cenu,
5. po uzavření zprostředkovaného právního obchodu, tj. předsmlouvy (Smlouvy o smlouvě budoucí), kterou se zavázal uzavřít zprostředkovaný právní obchod, pokud se Zprostředkovatel a Klient dohodli, že právo na zaplacení zprostředkovatelské odměny vzniká uzavřením předsmlouvy, uhradit zprostředkovateli odměnu za zprostředkování, není-li dohodnuto jinak,
6. po uzavření zprostředkovaného právního obchodu, tj. předsmlouvy, kterou se zavázal uzavřít zprostředkovaný právní obchod, pokud se zprostředkovatel a klient dohodli, že právo na zaplacení zprostředkovatelské odměny vzniká uzavřením předsmlouvy, uhradit zprostředkovatelskou odměnu i v případě, že Zprostředkovatel zprostředkovával pro obě strany, pro Objednavatele i pro třetí osobu, bez ohledu na výši zprostředkovatelské odměny účtované zprostředkovatelem od kterékoli strany;
7. je-li výslovně dohodnuto, uhradit zprostředkovateli náklady vzniklé při zprostředkování, které přesahují obvyklé náklady zprostředkování
8. písemně informovat Zprostředkovatele o všech změnách souvisejících s podnikáním, ke kterému Zprostředkovatele zplnomocnil, a zejména o změnách souvisejících s vlastnictvím nemovitosti.
(2) Objednavatel není povinen vstoupit do jednání o uzavření zprostředkovaného obchodu s třetí osobou přivedenou Zprostředkovatelem, ani uzavřít právní obchod a ustanovení smlouvy, ve kterém bylo sjednáno jinak, je neplatné.
(3) Objednavatel odpovídá za škodu, pokud nejednal v dobré víře a v souladu se zásadou svědomitosti a poctivosti a je povinen uhradit Zprostředkovateli veškeré náklady vzniklé při zprostředkování, které nesmí přesáhnout zprostředkovatelskou odměnu za zprostředkování, ani nesmí být menší než polovina zprostředkovatelské odměny za provedenou práci.
(4) Poplatek za zprostředkování nezahrnuje náklady na poskytnutí právní pomoci při uzavření kupní smlouvy a sepsání návrhu na zápis, jakož i náklady na soudní a notářské poplatky splatné za uvedená právní jednání.

IX. KDY ZPROSTŘEDKOVATEL ZÍSKÁ PRÁVO NA PROVIZI
Článek 13.

(1) Zprostředkovateli náleží provize, i když není ujednána.
(2) Není-li výši provize stanovena sazebníkem ani jiným obecným zákonem, smlouvou nebo zvyklostí, určí ji soud podle úsilí a odvedené služby zprostředkovatele.
(3) Zprostředkovatelská odměna placená Objednavatelem za zprostředkovatelskou službu při koupi a prodeji nemovitosti je zpravidla 3% + DPH. Poplatek se však primárně odvíjí od zprostředkovatelské smlouvy nebo příkazu podepsaného mezi Zprostředkovatelem a Objednavatelem, může být tedy vyšší nebo nižší, než je uvedeno.
(4) Pokud strana sama nabídne zprostředkovateli odměnu vyšší, než byla dohodnuta, může zprostředkovatel takovou odměnu obdržet, pokud to však není ve zjevném nepoměru k jeho službám, výsledku jeho práce a finanční situaci strany.

Článek 14.

(1) Zprostředkovateli vzniká právo na provizi splněním některé z podmínek;
- okamžikem uzavření předběžné kupní smlouvy, kupní smlouvy nebo jiného právního úkonu, kterým nemovitost nepochybně změní vlastníka;
- v době uzavření Smlouvy o převodu obchodních podílů ve společnosti, je-li společnost vlastníkem nemovitosti, která je předmětem zprostředkování;
- okamžikem přijetí Rozhodnutí, kterým se jedna společnost sloučí s jinou společností nebo Rozhodnutí, kterým jedna společnost přebírá jinou společnost nebo přijetí jakéhokoli jiného Rozhodnutí ve společnosti, kterým se mění zakladatel společnosti a společnost je vlastníkem skutečné pozůstalost podléhající zprostředkování;
- zaplacení jakékoli části kupní ceny nebo dohodnutého poplatku prodávajícímu (např. plná cena, záloha, cena první dohodnuté splátky).
(2) Zprostředkovateli vzniká právo na provizi i v případě, že právní záležitosti uvedené v odstavci 1 uzavírá manžel nebo partner Objednavatele, jeho příbuzný nebo osoba blízká.
(3) Zprostředkovateli vzniká právo na provizi i v případě, že právní obchody uvedené v odstavci 1 uzavírá společnost, pokud tuto společnost založil klient, jeho příbuzný nebo osoba blízká a/nebo společnosti Objednavatele, jeho blízký příbuzný nebo blízká osoba drží společně více než 50 % (padesát procent) majetkových podílů (obchodní podíly, akcie apod.).
(4) Při uzavření smlouvy s výpovědní podmínkou nemá splnění podmínky vliv na právo Zprostředkovatele na provizi.
(5) V případě neplatnosti smlouvy má Zprostředkovatel nárok na provizi, pokud mu příčina neplatnosti nebyla známa.

X. UKONČENÍ SMLOUVY O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
Článek 15.

(1) Smlouva o zprostředkování zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena, výpovědí nebo výpovědí kterékoli ze smluvních stran, o čemž je vypovídající strana povinna písemně informovat druhou smluvní stranu. Toto ustanovení se nevztahuje na smlouvy o výhradním zprostředkování.
(2) Klient je povinen uhradit Zprostředkovateli vynaložené náklady, u kterých bylo jinak výslovně dohodnuto, že je Klient hradí samostatně.
(3) Uzavře-li Klient ve lhůtě nepřesahující 2 roky po zániku smlouvy právní obchod, který je zejména důsledkem jednání zprostředkovatele před ukončením smlouvy o zprostředkování, je povinen uhradit zprostředkovateli zprostředkovatelskou odměnu v plné výši.
(4) Ustanovení odstavců 2 a 3 tohoto článku platí i pro zánik smlouvy o výhradním zprostředkování.

XI. ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Článek 16.

(1) Na vztahy mezi Zprostředkovatelem a Objednavatelem, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami ani Smlouvou o výhradním zprostředkování, se nepřímo použijí ustanovení zákona o realitním zprostředkování, tj. pokud by stejně upraveny nebyly, pak se použijí ustanovení občanského závazkového zákona.
(2) Na smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto Všeobecných podmínek, které nebyly ukončeny, se ustanovení těchto Všeobecných podmínek použijí odpovídajícím způsobem.
(3) Pro spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou je místně příslušný soud se skutečnou jurisdikcí ve Splitu, není-li dohodnuto jinak.
(4) Tyto Všeobecné obchodní podmínky budou zveřejněny na oficiálních stránkách Zprostředkovatele www.croatiapropertysales.com a budou vystaveny v oficiálních prostorách Zprostředkovatele.
(5) Veškeré změny těchto Všeobecných obchodních podmínek musí být vyhotoveny písemně a zveřejněny v souladu s čl. 16 odst. (4) těchto Všeobecných obchodních podmínek.
(6) Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.01.2020.